Polityka Środowiskowo-Energetycza Grupy Energa

Grupa Energa znajduje się w prestiżowym rejestrze organizacji objętych systemem EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme). System ekozarządzania i audytu EMAS jest elitarnym i dobrowolnym systemem wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowanym przez Komisję Europejską.


W Grupie Energa w ramach EMAS funkcjonuje zintegrowany system zarządzania środowiskowo-energetycznego, zgodny z normami: ISO 14001:2015 i ISO 50001:2011.


EMAS to proces ciągłego doskonalenia i poprawy systemu zarządzania, swoisty know-how pozwalający spółkom osiągnąć cele biznesowe, które uwzględniają niezbędne cele środowiskowe i energetyczne. To system, który odgrywa kluczową rolę w realizacji nowego kierunku gospodarczego przyjętego przez Rząd RP w 2017 r., tj. gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrażanie systemu EMAS pozwala podejmować działania służące zmniejszeniu zużycia energii i zasobów, a także uniknięciu zbędnych środowiskowych kosztów działalności przedsiębiorstw. Wpływa na wzrost konkurencyjności i umożliwia osiąganie coraz lepszych wyników finansowych, przy jednoczesnym zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko procesów produkcyjnych (np. gazy cieplarniane, odpady).


System zarządzania środowiskowo-energetycznego funkcjonuje w oparciu o wydanie VIII Polityki środowiskowo-energetycznej Grupy Energa, która została przyjęta i wprowadzona do stosowania Uchwałą Zarządu Energa SA z dnia 18 marca 2021 roku jako załącznik do Umowy o współpracy w Grupie Energa.


Grupa Energa jest jedną z największych grup energetycznych w Polsce. Jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję (sieciami elektroenergetycznymi) oraz obrót energią elektryczną (sprzedaż do odbiorców hurtowych i końcowych), sprzedaż gazu i usługi oświetlenia ulicznego, a także wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż ciepła. Grupa Energa jest wiodącym producentem energii ze źródeł wodnych i ma największy, spośród dużych grup energetycznych w Polsce, udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w łącznym wolumenie wytwarzanej i dystrybuowanej energii elektrycznej.

Linie Biznesowe Grupy to:

1. Linia Biznesowa Wytwarzania, obejmująca aktywa wytwórcze o zainstalowanej mocy na poziomie 1,34 GWe m.in. elektrownię systemową w Ostrołęce, elektrociepłownie w Elblągu, Kaliszu, Żychlinie oraz ciepłownię w Wyszogrodzie, kilkadziesiąt elektrowni wodnych, w tym we Włocławku i Żydowie, a także farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. W ramach Linii Biznesowej zarządzane są również sieci ciepłownicze w Ostrołęce, Kaliszu, Żychlinie oraz prowadzone kompleksowo usługi serwisowo-remontowe i inwestycyjne;

2. Linia Biznesowa Dystrybucji, dysponująca na obszarze północnej i centralnej Polski ponad 188 tysiącami kilometrów sieci elektroenergetycznych na obszarze blisko 75 tys. km2, którymi dostarcza odbiorcom końcowym około 22 TWh energii elektrycznej rocznie;

3. Linia Biznesowa Sprzedaży, prowadząca sprzedaż energii elektrycznej oraz obsługująca niemal 3 mln klientów zarówno indywidualnych jak i biznesowych. Spółka Linii realizuje również usługi oświetlenia ulic, miast i obiektów infrastrukturalnych;

4. Linia Biznesowa Usług i Pozostałych, obsługująca obszar finansowo-księgowy, kadrowy, informatyczny, logistyczny, zapewniająca nadzór nad mieniem i obiektami oraz wspierająca działania innowacyjno-badawcze we wszystkich spółkach Grupy Energa.

Misja Grupy Energa „Rozwijamy się dostarczając najlepsze rozwiązania naszym klientom”, jest podstawą na której oparta jest strategia i działania.

Wizją Grupy Energa jest realizowanie w sposób zrównoważony celów akcjonariuszy, klientów, pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie
z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Dbałość o zapobieganie zanieczyszczeniom, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz poprawa wyniku energetycznego, to podstawowe narzędzia utrzymania wiodącej pozycji wśród polskich przedsiębiorstw energetycznych. Do osiągnięcia tego celu prowadzić mają działania organizacyjne i inwestycyjne, a w szczególności:

1) w zakresie działalności wytwórczej:
- modernizacje urządzeń w celu poprawy sprawności wytwarzania i efektywności energetycznej,
- rozwój OZE w oparciu o środki własne oraz mechanizmy wsparcia zewnętrznego (farmy wiatrowe, fotowoltaika, biomasa, energetyka       wodna) i źródeł niskoemisyjnych (bloki gazowo-parowe),
- racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, w tym także, w ramach przedsięwzięć celu publicznego zapewnienia bezpieczeństwa  energetycznego i przeciwdziałania zagrożeniom klęsk żywiołowych,
- ograniczanie strat ciepła,
- ograniczanie powstawania odpadów i ich efektywne zagospodarowywanie,
- zaangażowanie w działania na rzecz innowacyjnego pozyskiwania
i magazynowania energii;

2) w zakresie działalności dystrybucyjnej:
- modernizacja i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej w celu
poprawy niezawodności dostaw i ograniczenia strat energii w sieci, w tym
także realizacja przedsięwzięć poprawiających rozpływy energii w sieci i
efektywne jej wykorzystanie,
- modernizacje i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej dla zapewnienia przyłączeń,
- wdrażanie inteligentnego opomiarowania i innych elementów sieci inteligentnych;.
3) w zakresie działalności obrotu i sprzedaży:
- w zakresie zarządzania relacjami z klientami, budowa infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej zdalny kontakt i wdrażanie nowych produktów usługowych,
- rozwój rozproszonych źródeł energii i wsparcie klientów jako wytwórców energii (prosumenci),
- wsparcie zarządzających infrastrukturą publiczną, w zakresie dostępu do innowacyjnych rozwiązań energetycznych (oświetlenie,  elektromobilność),
- zarządzanie popytem w celu racjonalnego korzystania z energii i wprowadzania na rynek nowych innowacyjnych produktów np. Redukcji Poboru Mocy, ang. DSR (Demand Side Response);

4) w zakresie usług:
- optymalizacja procesów wsparcia Linii Biznesowych.

ENERGA SA jako Podmiot Dominujący oraz Spółki Grupy Energa deklarują:

a) zgodność z wymaganiami prawnymi i zobowiązaniami wobec interesariuszy,
w zakresie środowiska i energii,
b) poszanowanie bioróżnorodności, stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz stopniową transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
c) monitorowanie oddziaływań, zapobieganie zanieczyszczeniom i poprawę efektów działalności środowiskowej oraz zarządzanie z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik,
d) monitorowanie kluczowych zużyć energii i poprawę wyniku energetycznego, poprzez właściwą eksploatację infrastruktury, projekty inwestycyjne i modernizacyjne oraz zakup energooszczędnych produktów i usług,
e) zaangażowanie na rzecz edukacji ekologicznej i inicjatyw prośrodowiskowych oraz działań poprawiających efektywność energetyczną.

Wszyscy pracownicy są świadomi prowadzonych działań oraz wymagań Polityki środowiskowo-energetycznej Grupy Energa.
 

Źródło: http://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka


Plik w formacie *.pdf z pełnym tekstem.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem