Środowisko

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. prowadząc swoją działalność stara się jak najmniej oddziaływać na otoczenie. Utrzymywanie wysokich standardów jakości wdrożonych we wszystkich eksploatowanych obiektach Spółki w ramach Programu Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego potwierdzane są w trakcie corocznych audytów zewnętrznych na zgodność z przyznanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska certyfikatem EMAS nr PL 2.22-006-77 w oparciu o wymagania ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (z późniejszymi zmianami). Przyjęte w Spółce procedury postępowania i nadzoru spełniają jednocześnie wymagania normy PN- EN ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego) potwierdzonej certyfikatem wydanym dnia 06.10.2021 r. z datą ważności 05.10.2024 r. i normy PN-EN ISO 50001 (system zarządzania energią) potwierdzonej certyfikatem wydanym dnia 06.10.2021 r. z datą ważności 05.10.2024 r.

Pozwolenia środowiskowe

Funkcjonowanie Spółki w zakresie ochrony środowiska regulują następujące pozwolenia z zakresu emisji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, w tym:

Elektrociepłownia Elbląg

 • Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20a, z dnia 29.06.2020 r., wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Pozwolenie zintegrowane dla instalacji sklasyfikowanej jako instalacje w gospodarce odpadami do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton znajdującej się w Jagodnie gm. Elbląg, z dnia 16.02.2007 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z późniejszymi zmianami.

Elektrociepłownia Kalisz

 • Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw pn. Elektrociepłownia Kalisz, przy ul Torowej 115 w Kaliszu, o łącznej nominalnej mocy 99 MW z dnia 10.10.2016 r., wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza, zmienione decyzją z dnia 20.12.2022 r., w której obniżono łączną nominalną moc instalacji <50 MW (średnie źródło spalania (MCP). 

Elektrociepłownia Żychlin

 • Pozwolenie na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów z instalacji Ciepłowni Żychlin z dnia 30.10.2014 r,. wydane przez Starostę Kutnowskiego.

Ciepłownia w Wyszogrodzie

 • Zgłoszenie instalacji Ciepłownia Wyszogród z dnia 17.12.2014 r. do Starosty Płockiego.

Prowadzony przez Energa Kogeneracja system pracy instalacji zapewnia pełną realizację wymagań zawartych w posiadanych pozwoleniach z zakresu ochrony środowiska.

Ochrona powietrza

Biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. jednym z głównych zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółki jest podejmowanie ciągłych starań zapewniających ochronę powietrza, w tym dotrzymanie wymogów najlepszej dostępnej techniki BAT oraz standardów emisji i jakości środowiska. Cel ten realizowany jest poprzez następujące działania:

 • prowadzenie monitoringu oddziaływania na środowisko w ramach:
  1. ciągłych pomiarów emisji w EC Elbląg - blok biomasowy BB20p i kotły wodne KRS opalane gazem ziemnym,
  2. okresowych pomiarów emisji do powietrza - kocioł węglowy OP-130 K5 w EC Elbląg, 3 kotły węglowe w EC Kalisz, 4 kotły węglowe oraz 1 kocioł biomasowy w EC Żychlin,
 • spalanie biomasy w EC Elbląg jako odnawialnego źródła energii (OZE),
 • wybudowanie kotłów wodnych KRS opalanych gazem ziemnym uznawanym jako paliwo niskoemisyjne,
 • stosowanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR w bloku biomasowym BB20p w Elblągu,
 • stosowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających,
 • spalanie paliwa o wysokiej jakości – dużej wartości opałowej oraz niskiej zawartości popiołu i siarki,
 • stosowanie palników niskoemisyjnych i stopniowania dostarczanego powietrza (dysze OFA) w procesie spalania paliw w kotle węglowym w EC Elbląg obniżających emisje tlenków azotu,
 • wybudowanie w EC Żychlin kotła opalanego biomasą przy wykorzystaniu technologii ORC.

Emisje substancji do powietrza w instalacjach Energa Kogeneracja Sp. z o.o. [Mg/rok] 

Obszar 1 emisja SO2 do2023

 

Obszar 2 emisja NO2 do2023

 

Obszar 3 emisja pyłu do2023

Na wykresach obserwujemy systematyczny spadek emisji zanieczyszczeń z obiektów Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

 • W 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego emisja pyłu w Energa Kogeneracja zmalała o 38 Mg, emisja SO2 o 169 Mg i tlenków azotu o 136 Mg. Jest to związane z ograniczeniem produkcji z kotłów węglowych OP-130 (wyłączenie z eksploatacji dwóch z trzech kotłów węglowych OP-130 oraz obniżenie mocy jednego kotła do 49,9 MWt w paliwie).
 • W 2019 i 2021 r. zmalała emisja SO2 ze względu na znaczące zwiększenie udziału biomasy, a zmniejszenie węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w stosunku do poprzednich lat. Wskaźnik emisji SO2 ze spalania biomasy jest dużo mniejszy niż węgla ze względu na znaczną różnicę w zawartości siarki w tych paliwach. 
 • W 2022 r. w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. zmniejszyła się w stosunku do 2021 r. emisja tlenków azotu o 59 Mg, co jest spowodowane mniejszym czasem pracy i mniejszym zużyciem biomasy w bloku biomasowym w stosunku do roku poprzedniego i zwiększeniem udziału w produkcji ciepła dla miasta Elbląg kotłów KRS. 
 • W 2022 roku w wyniku prowadzonych rozruchów bloku biomasowego BB20p ciągły pomiar emisji odnotował wysokie, ale krótkotrwałe stężenie pyłu, czego efektem było znaczące zwiększenie łącznej emisji pyłu w Elektrociepłowni Elbląg w stosunku do roku poprzedniego. Okresowe procesy rozruchu kotła biomasowego prowadzone były zgodnie z zapisami obowiązującego pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni w Elblągu.
 • Energa Kogeneracja Sp. z o.o. zaangażowana jest w ogólnopolski program walki ze smogiem. W tym celu utworzono w Grupie Energa program "Oddycham z energią", by zaangażować jak największą liczbę Polaków w działania poprawiające jakość powietrza, którym oddychamy.

Wyjątkiem jest 2018 rok, kiedy proces optymalizacji przechodził blok energetyczny opalany biomasą (BB20p) znajdujący się w Elblągu. Z tego względu w większym wymiarze czasu pracowały w EC Elbląg kotły węglowe OP-130, które w dużym stopniu przejęły produkcję ciepła, energii elektrycznej i pary technologicznej dla miasta Elbląg, jak i wyemitowały większą ilość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

SMOG - ciepło z Energa Kogeneracja Sp. z o.o. jest skutecznym rozwiązaniem tego problemu

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. zaangażowana jest w ogólnopolski program walki ze smogiem. W tym celu utworzono w Grupie Energa program "Oddycham z energią", by zaangażować jak największą liczbę Polaków w działania poprawiające jakość powietrza, którym oddychamy.

Sposoby walki ze smogiem realizowane w Energa Kogeneracja:

 • stosowanie kotłów o dużej mocy i wysokiej sprawności procesu spalania paliw, co korzystnie wpływa na efekt kompletnego spalania szkodliwych substancji zawartych w paliwie oraz brak emisji benzo(a)pirenu - toksycznego składnika smogu;
 • stosowanie wysokosprawnych urządzeń oczyszczających spaliny, w tym nowoczesnych układów odpylania, które w znaczącym stopniu ograniczają emisję zanieczyszczeń pyłowych;
 • stosowanie paliwa wysokiej jakości i ciągła kontrola procesu spalania;
 • zastosowanie wysokich kominów i utrzymywanie dużych prędkości wylotowych spalin, co wpływa na lepsze rozpraszanie substancji zawartych w spalinach i wynoszenie ich poza aglomeracje miejskie narażone na koncentrację smogu;
 • gotowość do dostarczania energii cieplnej i elektrycznej dla nowych odbiorców - rezygnacja z pieców domowych poprzez przyłączanie budynków do centralnej sieci ciepłowniczej, która zasilana jest w ciepłą wodę z dużych obiektów energetycznego spalania paliw, takich jak Elektrociepłownia Elbląg i Elektrociepłownia Kalisz;
 • spełnianie najbardziej rygorystycznych wymagań środowiskowych i zobowiązanie dostosowania się do kolejnych zaostrzeń emisyjnych.

Pozytywne rezultaty działalności Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w ramach przeciwdziałania emisji substancji tworzących efekt smogu potwierdziły pomiary emisji wykonane w EC Elbląg i EC Kalisz w latach 2016 i 2017. W wyniku ww. pomiarów stwierdzono brak emisji benzo(a)pirenu z kotłów w EC Elbląg i EC Kalisz, czyli jednego z najbardziej toksycznych składników smogu. Substancja ta  powstaje głównie w wyniku spalania niecałkowitego węgla, drewna lub śmieci i jej stężenie w powietrzu w Elblągu jest okresowo przekraczane w okresach zimowych. Brak emisji benzo(a)pirenu w ww. obiektach Energa Kogeneracja Sp. z o.o., spowodowany jest wysoką sprawnością procesu spalania paliw w kotłach dużej mocy, co korzystnie wpływa na efekt kompletnego spalania szkodliwych substancji zawartych w paliwie. Przeprowadzone pomiary potwierdziły, że spalanie paliw w dużych kotłach energetycznych jest korzystne z punktu widzenia ochrony powietrza i może być skutecznym sposobem na walkę ze smogiem, który powodowany jest głównie przez tzw. niską emisję z kotłowni przydomowych o niskiej mocy oraz z transportu samochodowego.

Wyniki pomiarów przeprowadzonych w EC Elbląg i EC Kalisz – obiektów, które zgodnie z Dyrektywą IED zaliczane są do dużych obiektów spalania - potwierdzają również informację przedstawioną w rozdziale 5.2. (str. 83) „Programu Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Elbląg”, przyjętego Uchwałą Nr XXXI/615/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2013 r., a opracowanego ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Elbląg – kod strefy: PL2802:

„Emisja B(a)P występuje głównie przy niepełnym spalaniu paliw stałych (węgla i drewna). Niepełne spalanie zachodzi przy niskich temperaturach spalania oraz niskiej sprawności kotłów. Ponadto B(a)P jest „niesiony” w pyle, a więc jego emisji sprzyja brak urządzeń odpylających. W energetyce zawodowej (w dużych i średnich elektrociepłowniach i elektrowniach), gdzie spalanie odbywa się w bardzo wysokich temperaturach, a sprawność urządzeń redukujących emisję pyłów dochodzi do 95% praktycznie nie występuje emisja B(a)P.”

Ochrona wód

Bliskie sąsiedztwo rzeki Elbląg w Elblągu oraz rzeki Prosny w Kaliszu, a także zbiorników wodnych o dużym znaczeniu przyrodniczym, takich jak Zalew Wiślany oraz Jezioro Drużno, które zakwalifikowane zostały jako obszary Natura 2000 powoduje, że do priorytetowych celów przyjętych przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. należą wszelkiego rodzaju działania związane z ochroną wód. Zadania powyższe osiągane są głównie dzięki racjonalnej gospodarce wodą zużywaną do celów produkcyjnych, a także w wyniku oczyszczania powstających ścieków przemysłowych. W tym celu zmodernizowano w 2011/2012 r. stację uzdatniania wody w Elektrociepłowni Elbląg, która składa się z instalacji uzdatniania wody oraz mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami

Odpady paleniskowe, do których należą popioły i żużle ze spalania węgla kamiennego oraz biomasy stanowią ponad 98% wszystkich odpadów powstających w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. W wyniku prowadzonej przez Spółkę gospodarki odpadami od wielu lat uzyskiwane jest 100% wykorzystanie ww. odpadów. Do głównych kierunków zagospodarowania odpadów paleniskowych należą:

 • produkcja betonu,
 • produkcja ceramiki budowlanej,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych,
 • niwelacje terenów.

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Spółkę jest minimalizacja ilości powstających odpadów, co osiągane jest głównie dzięki spalaniu węgla o niskiej zawartości popiołu.  Odpady paleniskowe oraz wszystkie pozostałe odpady wytwarzane w Energa Kogeneracja zagospodarowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Składowisko odpadów paleniskowych Energa Kogeneracja Sp. z o.o. zlokalizowane w miejscowości Jagodno, gmina Elbląg w spełnia wszystkie wymagania przepisów ochrony środowiska, potwierdzone uzyskanym dla tej instalacji pozwoleniem zintegrowanym. Na składowisku prowadzony jest stały monitoring związany z ochroną środowiska. W związku z przyjętym w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. kierunkiem dostosowania do nowych wymagań środowiskowych poprzez budowę źródeł opalanych gazem ziemnym i stopniowe ograniczenie spalania węgla postanowiono o zakończeniu eksploatacji składowiska w Jagodnie i przystąpiono do rekultywacji tej instalacji zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z dnia 26.11. 2020 r. Termin zakończenia rekultywacji i jednocześnie zakończenia fazy eksploatacyjnej składowiska w Jagodnie ustalono na dzień 30.09.2023 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zamknięciu ww. instalacji nadal prowadzony będzie monitoring składowiska w okresie trwania fazy poeksploatacyjnej tego obiektu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem